Polityka prywatności

     Gospodarstwo Agroturystyczne Elganowo szanuje i przestrzega praw Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane dane osobowe w zasobach witryny elganowo.pl (zwanej później witryną, stroną lub portalem) oraz w jaki sposób Gospodarstwo Agroturystyczne Elganowo dba o ochronę danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne oraz organizacyjne.

Co to są dane osobowe Użytkowników Gospodarstwa Agroturystycznego Elganowo?

     Dane osobowe to wszelkie informacje (imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcia oraz inne materiały) dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w zasobach witryny zgodnie z przepisami art. rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Publikacja danych osobowych nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne (dane uczestników szkoleń są podawane dobrowolnie i zamieszczane za ich zgodą, w przypadku niepełnoletnich za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych). W celu prawidłowego funkcjonowania usług, formularze kontaktowe wymagają wprowadzenia imienia, nazwiska i adresu email, które nie są gromadzone w celach marketingowych – służą tylko do bezpośredniego kontaktu drogą elektroniczną. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Siłownię FDF Club w Józefowie wyłącznie w celach informacyjnych oraz do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi. Dane osobowe, które są przetwarzane, nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zakres danych

     Na potrzeby usług informacyjnych witryny Gospodarstwa Agroturystycznego Elganowo przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imiona, nazwiska, dane demograficzne (wiek), oraz informacje związane z aktywnością w ramach działalności Gospodarstwa Agroturystycznego Elganowo (dane meldunkowe, informacje potrzebne do rezerwacji pobytu, itp…).


Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest:
Gospodarstwo Agroturystyczne Elganowo
12-130 Pasym
Elganowo 43
 
Cel przetwarzania danych osobowych

     Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Gospodarstwa Agroturystycznego Elganowo za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Gospodarstwa Agroturystycznego Elganowo może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie dla celów świadczenia usług turystycznych, informacyjnych lub zgłaszania reklamacji.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

     Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Gospodarstwa Agroturystycznego Elganowo (po przejściu procedury weryfikującej tożsamość Użytkownika).

     Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych na stronie Gospodarstwa Agroturystycznego Elganowo, może się zwrócić bezpośrednio do Gospodarstwa Agroturystycznego Elganowo z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych. Użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W kwestiach dotyczących danych osobowych (wprowadzanie, zmiana lub usunięcie) należy kontaktować się z administracją witryny korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie kontaktowej.

    Gospodarstwa Agroturystycznego Elganowo nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim. Ze względów technicznych Gospodarstwa Agroturystycznego Elganowo może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.
Ochrona przetwarzanych danych osobowych.
    Gospodarstwa Agroturystycznego Elganowo wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa.

Udostępnianie danych osobowych

     Administrator danych nie przekazuje bez podstawy prawnej, zgody i wiedzy ich prawowitych właścicieli (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.